Лікування раку
Мета діяльності закладу

Цілі діяльності комунального некомерційного підприємства «Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради»

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення області шляхом надання йому медичної допомоги (послуг) в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

 Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

-         створення разом з Засновником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організація належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

-         надання пацієнтам з передпухлинною патологією та онкологічними захворюваннями відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг третинної (високоспеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги;

-         надання пацієнтам з передпухлинною патологією та онкологічними захворюваннями відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги;

-         ведення диспансерного обліку онкологічних хворих області;

-         проведення періодичних перевірок лікувально-профілактичних закладів області щодо якості медичної допомоги онкологічним хворим, забезпечення організаційно-методичного керівництва їх роботою у цьому напрямку;

-         забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

-         організація, у разі потреби, надання медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

-         організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

-         проведення профілактичних оглядів;

-         проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

-         направлення на медико-санітарну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

-         придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

-         організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

-         видавнича діяльність (науково-виробничі, науково-практичні, навчальні та довідкові видання);

-         навчально-методична та науково-дослідницька робота;

-         участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи  серед населення щодо формування здорового способу життя;

-           забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

-           залучення кваліфікованих медичних працівників для надання медичної допомоги з онкологічних захворювань, в тому числі лікарів, що працюють як фізичні особи-підприємці, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

-           закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів, обладнання та інвентарю;

-           координація діяльності лікарів із надання медичної допомоги з онкологічних захворювань та передпухлинної патології з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба та правоохоронними органами;

-           надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають медичну допомогу з онкологічних захворювань на території сіл, селищ, міст області;

-           здійснення господарської, фінансової та іншої діяльності по забезпеченню виконання мети Підприємства;

-         провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;

-         здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, а також базою для проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань та клінічних досліджень щодо пошуку нових методів виявлення і лікування онкологічних захворювань.

Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених цим Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в порядку, визначеному законодавством України.

 

Лікування раку
Відділення
Пошук